Krasnystaw

ul. Okrzei 25

tel. 608 495 366
607 369 895

Sekretariat w roku szkolnym czynny od godz. 8:00 do 16:00, w soboty w godz. 8:00–12:00, w wakacje bez sobót od godz 8:30 do 16:30.

Dyrektor – dr Zenon Chałas
Koordynator – mgr Krystyna Borkowska
Pracownik sekretariatu – mgr Krystyna Radomska

W latach 2005-2007 z inicjatywy dyrektora szkół Stowarzyszenia „Szansa” w Krasnymstawie zorganizowano kursy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego, które ukończyło 153 osoby.
Od 2007 do 2013 roku działało natomiast Dwuletnie Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (świadectwo zdobyło 152 osoby). Jednocześnie w roku szkolnym 2007/08
utworzono 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, które działa do chwili obecnej. Ta placówka przyjmuje absolwentów szkół podstawowych (8 klasowych), gimnazjum, szkół zawodowych oraz słuchaczy, którzy z różnych przyczyn przerwali naukę w szkołach średnich i pragną zdobyć średnie wykształcenie, przyjmowani są na różne semestry w zależności od liczby ukończonych klas czy semestrów w innych szkołach.

Zajęcia prowadzone są w czterech salach dydaktycznych z dostępem do internetu; dwie wyposażone są w tablice interaktywne. Zajęcia prowadzone są w systemie
zaocznym w soboty i niedziele – co drugi tydzień. W razie potrzeby, nauczyciele mogą wyjeżdżać do słuchaczy chorych na tzw. indywidualne nauczanie. Szkoła współpracuje
z biblioteką (200 m od szkoły).

Aby zabezpieczyć naszym absolwentom liceum konkretny zawód, potrzebny w gospodarce narodowej, w 2005 r. utworzona została Policealna Szkoła Agroturystyki, kształcąca w zawodzie technik agrobiznesu, którą ukończyło ponad 60 absolwentów. W związku z reformą szkolnictwa, kierunek technik agrobiznesu zastąpił kierunek turystyka wiejska (absolwent otrzymuje również uprawnienia rolnicze). Ukończyło go do tej pory ponad 30 osób.

Ponadto w naszych placówkach słuchacze uczą się na kierunku technik bhp (ponad 30 absolwentów) oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia (ponad 40 absolwentów). Absolwenci szkoły policealnej, którzy posiadają maturę, po zaliczeniu brakujących przedmiotów przyjmowani są na trzeci rok licencjatu, a następnie na studia magisterskie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Teologicznej w Podkowie Leśnej filia w Lublinie lub Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy punkt konsultacyjny w Lublinie. Absolwenci kończą studia z tytułem mgr turystyki lub mgr zarządzania.

Do tej pory 36 naszych absolwentów ukończyło studia licencjackie a dwudziestu studia magisterskie. Dodatkowo nasi absolwenci mają możliwość ukończenia kursów wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Na prośbę słuchaczy, organizujemy inne kursy dokształcające lub językowe.

 

Liceum Ogólnokształcące – kadra

• dr Zenon Chałas – podstawy przedsiębiorczości, WOS

Piastuje stanowisko od 2000 roku. Pochodzi z rodziny leśnika. Z wykształcenia historyk, absolwent KUL i podyplomowych studiów z zakresu Turystyki Krajów Biblijnych. Doktor historii współczesnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach. Wieloletni wykładowca przedmiotów turystycznych w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej. Promotor ponad 300 prac licencjackich oraz recenzent ponad 100. Od 2011 roku pracuje w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Warszawie pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. zewnętrznych. Promował tam ponad 30 prac magisterskich oraz około 10 recenzował. Jest w trakcie przygotowywania pracy habilitacyjnej. Pracuje także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy – punkt konsultacyjny w Lublinie, posiada tytuł profesora uczelnianego na stanowisku dyrektora tej jednostki w Lublinie. Posiada uprawnienia pilota turystyki międzynarodowej z językiem rosyjskim i włoskim. Interesuje się historią najnowszą i turystyką.

• mgr Urszula Raszewska – język polski, wiedza o kulturze

• mgr Bożena Jedlińska

• mgr Mieczysław Antoniak

• mgr Iwona Karpińska

• mgr Jerzy Ziemiewicz

Szkoła Policealna (agroturystyka wiejska, bhp, ochrona fizyczna osób i mienia) – kadra

• dr Zenon Chałas – podstawy przedsiębiorczości, WOS

Piastuje stanowisko od 2000 roku. Pochodzi z rodziny leśnika. Z wykształcenia historyk, absolwent KUL i podyplomowych studiów z zakresu Turystyki Krajów Biblijnych. Doktor historii współczesnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach. Wieloletni wykładowca przedmiotów turystycznych w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej. Promotor ponad 300 prac licencjackich oraz recenzent ponad 100. Od 2011 roku pracuje w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Warszawie pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. zewnętrznych. Promował tam ponad 30 prac magisterskich oraz około 10 recenzował. Jest w trakcie przygotowywania pracy habilitacyjnej. Pracuje także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy – punkt konsultacyjny w Lublinie, posiada tytuł profesora uczelnianego na stanowisku dyrektora tej jednostki w Lublinie. Posiada uprawnienia pilota turystyki międzynarodowej z językiem rosyjskim i włoskim. Interesuje się historią najnowszą i turystyką.

• mgr Anna Górkiewicz

• mgr Agata Prochorecka-Maleta

• dr Mieczyław Antoniak

• dr inż. Marcin Pastwa

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2007 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, a w 2010 r. na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w życiu studenckim jako dziennikarz i redaktor naczelny magazynu studenckiego „Radar”. Inicjator i organizator ogólnopolskich warsztatów dziennikarskich dla mediów studenckich „Pressmaniak” (w latach 2008-2011). Autor publikacji o charakterze naukowym oraz popularnonaukowym z zakresu biotechnologii i genetyki zwierząt. Prowadzi zajęcia z przedmiotów zawodowych, na których organizowane są zajęcia praktyczne (m.in. wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych, mleczarni – OSM „Bychawa”, przetwórni owoców i warzyw, piekarni oraz prywatnych gospodarstw rolniczych).

• mgr inż. Wojciech Padyasek

• dr Agnieszka Pawlak

• mgr Zbigniew Steć

• mgr Krzysztof Kulesza