Nasza szkoła w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej kieruje się słowami Patrona: „Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg”. Wspiera uczniów w odkrywaniu prawdy o sobie i świecie; pomaga osiągnąć sukces w życiu. Rozwija harmonijnie i wszechstronnie ucznia, zgodnie z jego zainteresowaniami i uzdolnieniami. Pracownicy placówki to ludzie oddani młodzieży, z pasją wykonują swoje zadanie.

Wizja szkoły w sferze dydaktyki:
• przekazujemy uczniom z pasją wiedzę na najwyższym poziomie,
• dobieramy odpowiednie programy nauczania,
• inspirujemy do rozwoju intelektualnego, duchowego, moralnego i fizycznego,
• prowadzimy działalność pozalekcyjną w szkole i środowisku,
• prowadzimy zajęcia wyrównawcze, fakultety pomagające w opanowaniu zaległości,
• przygotowujemy do konkursów i olimpiad,
• rozwijamy umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki,
• przygotowujemy do dalszego kształcenia;

Wizja szkoły w sferze wychowania:
• wskazujemy właściwe wzorce postaw wobec innych i siebie,
• wychowujemy w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności,
• stwarzamy warunki do uczestniczenia w kulturze,
• wpajamy przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej,
• propagujemy zdrowy styl życia; rozwijamy świadomość ekologiczną,
• przeciwdziałamy agresji i patologii,
• dbamy o kulturę,
• integrujemy społeczność uczniowską,
• uczymy poszanowania mienia, pracy innych,
• przygotowujemy do wypełniania w dorosłym życiu obowiązków rodzinnych i obywatelskich;

Wizja szkoły w sferze opieki:
• dbamy o dyscyplinę i porządek,
• pomagamy uczniom w trudnych sytuacjach materialnych i życiowych,
• zapewniamy bezpieczeństwo i higienę;

Absolwent naszej szkoły:
1. Zna siebie, swoje potrzeby, wie jak odnaleźć się we współczesnym świecie by odnieść sukces.
2. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na dalszą edukację.
3. Jest Europejczykiem, ale przede wszystkim Polakiem przygotowanym do uczestniczenia w życiu kraju i Europy.
4. Zna swoje prawa i obowiązki, właściwie z nich korzysta.
5. Dostrzega piękno przyrody, odpowiedzialnie korzysta ze środowiska naturalnego.
6. Zna swój organizm, dba o jego prawidłowy rozwój, preferuje zdrowy styl życia, aktywność fizyczną.
7. Zna i rozumie podstawowe dziedziny sztuki i teksty kultury, bierze udział w życiu kulturalnym.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w tym pracowników wyższych uczelni z bogatym dorobkiem naukowym. Absolwenci naszej szkoły zajmują wysokie stanowiska w różnych dziedzinach życia gospodarczego – są prawnikami, lekarzami, weterynarzami, farmaceutami, nauczycielami czy leśnikami.