Krasnystaw

ul. Okrzei 25

tel. 608 495 366
607 369 895

Sekretariat w roku szkolnym czynny od godz. 8:00 do 16:00, w soboty w godz. 8:00–12:00, w wakacje bez sobót od godz 8:30 do 16:30.

Dyrektor – dr Zenon Chałas
Koordynator – Krystyna Borkowska
Pracownik sekretariatu – Krystyna Radomska

W latach 2005-2007 z inicjatywy dyrektora szkół Stowarzyszenia „Szansa” w Krasnymstawie zorganizowano kursy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego, które ukończyło 153 osoby.

Od 2007 do 2013 roku działało natomiast Dwuletnie Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (świadectwo zdobyło 152 osoby). Jednocześnie w roku szkolnym 2007/08 utworzono 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, które działa do chwili obecnej. Ta placówka przyjmuje absolwentów szkół podstawowych (8 klasowych), gimnazjum, szkół zawodowych oraz słuchaczy, którzy z różnych przyczyn przerwali naukę w szkołach średnich i pragną zdobyć średnie wykształcenie, przyjmowani są na różne semestry w zależności od liczby ukończonych klas czy semestrów w innych szkołach.

Zajęcia prowadzone są w czterech salach dydaktycznych z dostępem do internetu; dwie wyposażone są w tablice interaktywne. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym w soboty i niedziele – co drugi tydzień. W razie potrzeby, nauczyciele mogą wyjeżdżać do słuchaczy chorych na tzw. indywidualne nauczanie. Szkoła współpracuje z biblioteką (200 m od szkoły).

Aby zabezpieczyć naszym absolwentom liceum konkretny zawód, potrzebny w gospodarce narodowej, w 2005 r. utworzona została Policealna Szkoła Agroturystyki, kształcąca w zawodzie technik agrobiznesu, którą ukończyło ponad 60 absolwentów. W związku z reformą szkolnictwa, kierunek technik agrobiznesu zastąpił kierunek turystyka wiejska (absolwent otrzymuje również uprawnienia rolnicze). Ukończyło go do tej pory ponad 30 osób.

Ponadto w naszych placówkach słuchacze uczą się na kierunku technik bhp (ponad 30 absolwentów) oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia (ponad 40 absolwentów). Absolwenci szkoły policealnej, którzy posiadają maturę, po zaliczeniu brakujących przedmiotów przyjmowani są na trzeci rok licencjatu, a następnie na studia magisterskie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Teologicznej w Podkowie Leśnej filia w Lublinie lub Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy punkt konsultacyjny w Lublinie. Absolwenci kończą studia z tytułem mgr turystyki lub mgr zarządzania.

Do tej pory 36 naszych absolwentów ukończyło studia licencjackie a dwudziestu studia magisterskie. Dodatkowo nasi absolwenci mają możliwość ukończenia kursów wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Na prośbę słuchaczy, organizujemy inne kursy dokształcające lub językowe.

Biłgoraj

ul. Kościuszki 41/43 (siedziba szkół ONZ),

tel. 504 192 544
608 495 366
84 686 04 42

 

W porozumieniu z Panem mgr Marianem Klechą, dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ, w 2002 roku utworzyliśmy kursy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego, które ukończyło ponad 200 osób. Opiekunem merytorycznym szkół został mgr Tadeusz Buczek. Znaczna cześć naszych uczniów nie tylko przystąpiła do egzaminu maturalnego, ale zakończyła go pozytywnie. Po reorganizacji, utworzyliśmy Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, które działało do 2015 roku. Ukończyło je ponad 100 osób.

Analizując strukturę gospodarczą powiatu biłgorajskiego, gdzie istnieje bardzo dużo małych zakładów, placówek rzemieślniczych i sieci sklepów, postanowiliśmy od roku 2017/2018 utworzyć przy szkołach ONZ dwie specjalności szkół policealnych:
– technik bhp (okres nauki wynosi 3 semestry),
– technik ochrony fizycznej osób i mienia (okres nauki wynosi 4 semestry).

Technik bhp po zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia do wstępnego i dalszego szkolenia pracowników. Ponadto może być zatrudniony np. jako inspektor bhp w różnych zakładach pracy, jak i może prowadzić własną firmę. Każdy zakład pracy albo ma własnego inspektora bhp albo zatrudnia na część etatu lub w innej formie.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia, po zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje licencję pracownika ochrony. Są oni zatrudniani w bankach, pocztach, sieciach handlowych, sądach, itp. W czasie nauki przechodzą przeszkolenie z musztry, strzelania czy samoobrony.

Absolwenci ww. specjalności, którzy posiadają maturę, mogą podjąć dalszą naukę – do magisterium włącznie (informacje u dyrektora szkoły). Obydwa kierunki są niezbędne w działalności gospodarki narodowej, dlatego absolwenci nie mają problemów z otrzymaniem zatrudnienia na terenie kraju i poza jego granicami.

Informacje i zapisy – w sekretariacie szkół lub telefonicznie.